UDC 32.329 

Thematic sections:

 

Постматеріалізм як ціннісна основа «нових лівих» політичних партій

 

Геннадій Шипунов

Львівський національний університет імені Івана Франка,

філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна

 

Abstract in Ukrainian (at least 1800 characters)

Ключові слова: постматеріальні цінності, постіндустріальне суспільство, політична партія, ідеологія, «нова політика», «нові ліві», «нові праві».

Невід’ємні атрибути нашого світу, його фундаментальні якості – рух, зміна та розвиток. Аксіоматичний той факт, що в історії не існувало й не може існувати людських спільнот, які були б позбавлені змін і розвитку. Відтак проблема соціальної еволюції, визначення її детермінуючих основ, рушійних сил, напрямів і результатів, упродовж століть перебуває у фокусі наукової уваги багатьох мислителів – від Платона, Аристотеля та Полібія до К. Маркса, Т. Парсонса й У. Бека. Важливою складовою цих наукових пошуків є виявлення та дослідження сутнісних характеристик, змін, котрі відбуваються у політичній системі суспільства, що призводить до трансформації її основних інститутів, у тім числі політичних партій.

Науково-теоретичним відображенням перетворень у політичній сфері стало формування нових концептів і категорій політології, які дають змогу адекватно у науковому плані осмислити та пояснити їх. Йдеться, зокрема, про поняття «нова політика», партії «нової політики», «нові ліві», «нові праві», «постматеріальні цінності» та ін. Тож можна стверджувати, що проблема аналізу якісного переформатування традиційних політичних інститутів як наслідку кардинальної зміни сутнісних характеристик суспільства, його політичної структури, належить до актуальних завдань сучасної політичної науки. Важливим напрямом такого роду досліджень є саме визначення та теоретичне осягнення тих змін, котрі позначилися на традиційних ідеологіях як певних ціннісних системах, та політичних партіях, зокрема лівого спрямування, як носіях цих ідеологій. Особливої актуальності ця проблема набуває з огляду на кризу, що зазнає лівий політичний рух в Україні.

Список використаної літератури

1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. Львів, 2008. 491 с.

2. Kitschelt H. Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive Party Systems. World Politics. 1988. Vol. 40, Issue 2. P. 194–234.

 

Post-materialism as a value basis of the «New-Left» political parties

 

Hennadiy Shipunov

Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Philosophy,

Department of Theory and History of Political Science

Universytetska str., 1, 79000, Lviv, Ukraine

 

Abstract in English (at least 1800 characters)

Key words: post-materialistic values, post-industrial society, political party, ideology, “new politics”, “New-Left”, “New-Right”.