Вісник Львівського університету Випуск 14

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Іван Бредун, Лілія Компанієць Концептуальний простір есхатологічних тем та ідей

Іван Гарат Філософсько-богословська спадщина Василя Cуразького

Richard Gorban Koncepcja osoby wspólnotowej według Czesława Stanisława Bartnika oraz jej łączność z koncepcją komunii osobowej Karola Wojtyły

Надія Денисенко Комунікативно-діалогічна компетентність майбутнього фахівця: філософсько-освітня рефлексія

Лариса Діденко Філософія та наука: антроподолучання до світу

Ірина Ломачинська Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції

Оксана Надибська Методологічні прийоми дослідження соціальних пріоритетів, що розроблені у рамках феноменології, комунікативної філософії та постструктуралізму

Наталія Орищенко Погляд Беатріче Данте Аліг’єрі: творення нової реальності

Олена Павловська Логічність і раціональність

Борис Поляруш Діалогічне розуміння відкритості

Костянтин Райхерт Соціальна критика в аніме на прикладі «Гарматного м’яса» Кацухіро Отомо

Serhii Stefanov Pastoral constitution of “Gaudium et Spes” as the main church messianic document of the second Vatican Council in modern conditions

Мирослав Шевченко Навчання 2-го порядку як стратегічний ресурс суспільства

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Aloyeva Kamala Tofik kyzy Comparative analysis of multiparty dynamic systems in the modern world on the example of the post-soviet countries (Russia, Georgia, Azerbaijan)

Алла Бортнікова Організація міських влад Луцька за королівськими привілеями на магдебурзьке право

Катерина Буря Локальна демократія: специфіка трансформації у період посткомунізму

Аліна Денисова Використання чорного PR у парламентських виборчих кампаніях 2007, 2012 та 2014 років в Україні: прикладний аспект

Олексій Карпяк Громадянське суспільство у сучасній Україні (політико-правовий аспект)

Дарина Кирилко Концептуалізація регіонального виміру європейської безпеки у контексті двосторонніх відносин ЄС із третіми країнами

Віталій Кольцов Особливості та значення політичної опозиції у структуризації та інституціоналізації політичних режимів країн Вишеградської групи (1989–2017): порівняльний аналіз

Ігор Кушнарьов Політична корупція в Україні: пошук методів протидії

Олена Макарчук Медіа-дискурс політичних сил радикального спрямування: український наратив в європейському контексті

Ігор Осадчук Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860)

Оксана Павлятенко Ідеологеми проросійського сепаратизму в Україні

Володимир Федоренко Політична консолідація: концептуальне обґрунтування в сучасному науковому дискурсі (перспектива місцевих громад)

Борис Філатов Інституційні форми французького патріотизму: напрямки еволюції у XXI столітті

Ірина Чміль Зовнішні чинники формування транзитних суспільно-політичних рухів у країнах Центрально-Східної Європи

Захар Чорняк Концептуальна еволюція політики Лейбористської партії Сполученого королівства в 1997–2008 рр.

Віра Явір Взаємозв’язок процесів етнополітичної дезінтеграції й інтеграції в сучасному світі

 

МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТИХ МІЖВУЗІВСЬКИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ПРИНЦИПИ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СВОБОДИ»

Тетяна Андрущенко Аксіологічний потенціал демократії як форми міжцивілізаційного діалогу та актуального напряму глобального політичного розвитку

Святослава Бекар Політична мобілізація: суть та основні типи

Вікторія Бунь Мотивація електоральної участі: співвідношення зовнішніх та внутрішніх мотивів

Ігор Вдовичин Теоретико-методологічні підходи до дослідження політологічного змісту теорії постмодерну

Андрій Гарбадин Політизація проблематики штучного інтелекту

Валерій Денисенко Ідеологія як форма раціонально-ірраціонального відображення соціального буття

Галина Іленьків Принцип корисності як основа раціональної організації політичної системи утопії та антиутопії

Василь Климончук Ідея політичних цінностей в класичних теоріях представників української політичної думки

Соломія Кривенко Механізми регулювання інформаційних потоків як дискурсивний метод зміни громадської думки

Святослав Мотрен Принцип політичної рефлексії як методологічна ланка гносеологічної структури пізнання

Ігор Мудрікув Особливості трансформації соціальних класів та їх впливу на еволюцію політичних партій

Сергій Орлов Ґенеза поняття «раціоналізація» у М. Вебера

Андрій Сухарина Можливості використання антропологічного підходу як способу дослідження політичної ідеології та її взаємодії з наукою

Леся Угрин Темпоральний вимір політичної ідентичності

Ірина Харечко Тероризм ХХІ ст.: кінець свободи?

Наталія Хома Політична корупція у Грузії: оцінка прогресу

Ольга Шиманова-Стефанишин Перспективи використання математичних моделей у дослідженнях політичної комунікації

Геннадій Шипунов Ліберальний соціалізм та соціальний лібералізм: синтез ідей свободи та справедливості