Вісник Львівського університету Випуск 1

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Володимир Мельник Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики

Василь Лисий Світоглядні проблеми та методи їх вирішення

Марія Альчук Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу

Лідія Сафонік Благоговіння перед життям А. Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера)

Тетяна Власевич Ментальність як вихідний вимір народного світобачення

Наталя Саноцька Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепція представників «філософії життя»

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Валерій Денисенко Ціннісні основи історичних форм буття людини

Анатолій Романюк Основні етапи розвитку політичної думки у XX ст

Іван Варзар Розмислові тези про колишні свої намагання посильно вирішувати деякі засадничі проблеми політичних наук

Світлана Наумкіна Кожне суспільство має ту науку, яку хоче мати

Степан Рутар Чи можлива чиста політологія в Україні?

Федір Кирилюк Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера

Антоніна Колодій Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях

Леонід Бунецький Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці: аналіз феномену «політичний інститут»

Наталія Ротар Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму

Юрій Останець Методологія дослідження еволюції та функціонування партійних систем в суспільствах, що трансформуються

 

МЕТОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Мирослава Лендьел Сучасні методологічні підходи до дослідження локальних політичних процесів (на прикладі Центрально-Східної Європи)

Олександр Сорба Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсубєктивних структур політики

Олександра Купченко Фенометологічний аналіз соціально-політичних процесів

Юлія Сокирка Поняття регіону та регіоналізму теорії соціополітичного поділу на територіальній основі

Михайло Зан Методологія визначенння статусу етнічних спільнот в Україні: реалії, проблеми, перспективи

Роман Варзар Теоретико-пізнавальні аспекти конституювання етнополітичного менталітету в багатонародній країні

Ігор Вдовичин Особливості дослідження української політичної думки 20-30-х років XX століття

Михайло Гордієнко Антропологічні цінності консерватизму у формуванні методологічних засад політичної науки

Іванна Ломака Дослідження релігії та церкви в сучасній українській політології

Сергій Дорошенко «Політичний темперамент» як проблема політичної науки

Руслан Дробот Методологічні принципи «аналітики влади» М. Фуко

Галина Матвеєва Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень

Віктор Лещенко До методології інтерпретації транзитного шляху політичної партії із надр соціальної системи до структур політичної системи

Дарія Зубрицька Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції

Світлана Лозниця Маніпуляція як явище: людина перед небезпекою чиленних впливів

Антоніна Сіротова До питання методології дослідження ролі інтелігенції в суспільно-політичних процесах

 

КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ

Ніна Ржевська Вплив інформаційного суспільства на формування категоріального апарату політичної науки: інформаційна демократія як політична категорія

Оксана Дащаківська Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури

Світлана Коврига Структрурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків

Наталія Юшина Теорія знаків як метод дослідження політичного образу

Василь Климончук Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу в сучасній Україні

Богдан Юськів Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Олександр Токовенко Климончук В. Й. політичні свободи в українському націогенезі. – Львів: ПАІС, 2011. – 556 с.